Referenslitteratur

Referenslitteratur

Våra utbildningar och föreläsningar bygger självklart på både svensk ochinternationell forskning inom området. De källor vi använder i utbildningar och förläsningar hittar du nedan.

Om de finns i pdf-format har vi länkat till dem, öppnas i nytt fönster/flik.


Generellt/Blandat

VÅLD - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2015)

Att arbeta med våld i nära relationer: En beskrivning av och erfarenheter från Freda, Region Gotland (2015)

Vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far illa (2014)

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2015)

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga (2014)

Föreskrifter och Allmänna råd - Våld i nära relationer (2014)

Anmäla oro för barn (2014)

Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet....  (2014)

Manual FREDA (2014)

Barn som upplever våld – konsekvenser för välmående och hälsa  (2013)

När män utsätts för våld i en nära relation – hur ser de ut då?  (2013)

Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende (2013)

Brottsoffer och deras närstående. Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp (2012)

Våldets normaliseringsprocess (2012)

Skylla sig själv?  Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks eller beroendeproblem (2011)

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen (2010)

Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal (2008)

Mäns våld mot missbrukande kvinnor  – ett kvinnofridsbrott bland andra (2005)

Tack för att ni frågar  - Screening om våld mot kvinnor (2002)

Slagen Dam - Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: En omfångsundersökning (2001)


Fokus äldre kvinnor

Våld mot äldre kvinnor . En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK (2016)

Blånader och silverhår - utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor (2014)

oFREDAd - våld mot äldre kvinnor och äldre män (2013)

Våld mot äldre kvinnor  - Roks rapport (2013)

Det slutar inte vid 65 - en rapport om äldre våldsutsatta kvinnor (2012)

Trygghet som saknas – om våld och övergrepp mot äldre (2006)

De sista ljuva åren - rapport gällande en undersökning kring våld mot äldre män och kvinnor (2004)

Han var väl inte alltid så snäll. Våld mot äldre kvinnor (2002)

Ofrid?  Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning (2001)

Övergrepp mot äldre - stängda dörrar och knutna nävar (1993)


Fokus kvinnor med funktionsnedsättning

Lika men olika – om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2013)

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning  (2013)

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour (2012)

Sällan Sedda  - ett utbildningsmaterial (2011)

Sant eller Falskt? Om mäns våld mot kvinnor (2010)

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning ( 2007)

Våld mot personer med funktionshinder (2007)

Att synliggöra det osynliga  (2005)

Vi är många.  Övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin (2004)

Världens sämsta brottsoffer - missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor, (2003)

Vem bryr sig  - om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder (2002)

När man slår mot det som gör ont - våld mot kvinnor med funktionshinder (2001)


Fokus personer med funktionsnedsättning inom LHBTQ-gruppen

Om sexuell läggning och funktionshinder (2006)

RFSU material

- Sexualitet-och-funktionsnedsättningar

- Om sex på bl.a. lätt svenska ex. Sex för alla

- Så funkar sex, Forum Skill

Insikt, nr 2 (2015)

Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter - en tematisk kartläggning (2015)

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetens möjligheter

– för personer med funktionsnedsättning (2016)

Funkisprojektet

Normbrytande liv i Göteborg - lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor  (2014)

Hemligheter kända av många,  Förbundet Unga Rörelsehindrade/Veronica Svensk (2011)

HBTQ och heder

"OCH ALDRIG MÖTAS DE TVÅ” En förstudie om hbtq‐personer med erfarenheter av funktionsnedsättningar

 Han-Hon-Hen (2010)