Enkät om våld på picto

Pict-O-Frid

- ger en nutidsbild av brukarnas erfarenheter av våld.


Syftet med Pict-O-Frid är dels att ge beställaren en nutidsbild av brukarnas våldserfarenheter dels att bidra & inspirera till kompetensutveckling inom området våld i nära relation.


Målgrupp: Äldre- och funktionshinderomsorgen


Genom att medarbetarna är de som ska lämna ut enkäten, i forma av en surfplatta, kommer de att dels behöva visa  brukaren hur det fungerar och informera om vad enkäten handlar om. Bland annat behöver de veta vart de kan hänvisa en person som vill/behöver ha någon att prata efter de svarat på enkäten.


När medarbetarna sedan får ta del av resultatet av under-sökningen och inser att det finns brukare som har varit eller

är utsatta för våld och därför skulle behöva stöd, så inser de förhoppningsvis att de behöver kunskap samt rutiner, checklistor.


Genomförande


Sexsiffrig inloggning, där inloggning ligger i ett igenklistrat kuvert

Surfplattor för att självständigt kunna svara utan att någon annan ser

Enkelt gjord, för att så många som möjligt ska kunna svara

Texten läses upp och förstärks med bilder

Varje svarsalternativ läses upp

Även svaret läses upp, så att den som svarar ska ges en chans att veta att den tryckt rättFrågorna utgår från olika typer av våld. De är av övergripande karaktär då syftet inte är att göra en djupgående omfångsundersökning utan ge en nutidsbild av brukarnas våldserfarenheter det senaste året och nuvarande upplevd rädsla. Utformningen bidrar till att de allra flesta kan svara självständigt.


Resultatet sammanställs i en enkel rapport, som kan ligga till grund för informationsinsatser och handlingsplan vad gäller stöd resp. fortbildning.


Pict-O-Frid är framtaget i samarbete med Neonova som har tagit fram Pict-O-Stat, Läs mer om Neonova här.Offert?

Hör av dig till Kerstin Kristensen för förslag på upplägg och pris.

Se kontaktinfo under Kontakt.


Eftersom materialet kan ändras och använda på annat sätt än vad som är avsett, tar inte KvinnofridsAkademin ansvar för hur materialet används.

Vi rekommenderar att du har kunskap om våld och om intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.