Ställa frågor

ENDA SÄTTET

ATT FÅ

ETT SVAR  ÄR ATT FRÅGAVÅGA SE

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

EMPATI OCH NYFIKENHET - ATT VÅGA FRÅGA


Forskningen visar att en utsatt person relativt sällan spontant berättar om sina erfarenheter av våld.  Men när personal får misstankar om att en person är våldsutsatt och ställer frågan får de ofta ett jakande svar.


Forskning visar också att den allra flesta inte har någonting emot att bli tillfrågade om sina våldserfarenhet. 


Självklart ska personal oavsett var de arbetar ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Socialstyrelsen rekommenderar att arbetgivare erbjuder sin personal fortbildning om våld i nära relationer,

i syfte att upptäcka våldet.


Prata om våld med Picto - ett samtalsverktyg


Det kan ibland vara svårt och inte minst jobbigt att börja prata om sina erfarenheter av våld, oavsett om det gäller att blivit utsatt av en partner, en nära anhörig eller av en personal. Då kan det vara skönt att med hjälp av ett samtalsverktyg börja samtalet, både som utsatt och som samtalspartner.


Materialet är ett verktyg anpassat för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har

erfarenheter av våld.


Läs mer om Prata om våld med Picto här.

Pict-O-Frid

- ger en nutidsbild av brukarnas erfarenheter av våld.


Det finns anledning att försöka kartlägga våldutsattaheten. det finns behov av att skapa övergripande bild av olika gruppers utsatthet men även kunna ge en ögonblicksbild. Allt för att kunna använda befintliga resureser på bästa sätt.


Vi har tagit fram dels Pict-O-Frid, ett kartläggningsverktyg, var syfte är att ge beställaren en nutidsbild av kommuninvånarnas våldserfarenheter dels att bidra & inspirera till komptensutveckling. Läs mer här.


Vi har fortsatt att arbeta för att kunna anpassa enkätverktyg om våld. Har i det arbetet utgått från Pict-O-Stat och tagit fram

Pict-O-Stat:Våld - ett anpassat digitaliserat enkätverktyg om våldserfarenheter riktat till grupper som sällan svarar på enkäter.

Arbete bekrivs i en artikel i The Journal of Adult Protection.

FREDA kortfrågor på Picto

Syftet med FREDA kortfrågor på picto är att ge möjlighet att på lika villkor ge alla medborgare, att kunna svara på frågor om våldserfarenheter, dvs. kunna ställa FREDA kortfrågor till personer som har en begränsad förmåga att bearbeta, tolka och förmedla information.


Läs mer och ladda ned FREDA kortfrågor på Picto här.