Basutbildning

VÅGA FRÅGA

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

UTBILDNINGAR


Alla som möter människor i sitt jobb kan vara den som öppnar dörren och kan bidra med valetoch möjligheten att leva sin vardag utan våld.


En bra förutsättning för att öppna dörren dvs.  "våga se eller upptäcka" de som lever  med våld i vardagen är kunskap!


Våga se, Våga fråga och Vilja Agera.

Basutbildningarna innehåller fakta om våld i nära relationer, våldets uttryck och konsekvenser utifrån forskning och lagstiftning.  Vi förenar teori och fakta med beskrivningar från vår mångåriga erfarenhet från det praktiska stödarbetet Utgångspunkten för våra utbildningar är demokratiska beslut och lagar i Sverige samt teorier och förklaringsmodeller utifrån en genusvetenskaplig grund.

Pedagogisk modell

Vi utgår från att människor lär sig på olika sätt – har olika lärstilar. KvinnofridsAkademins utbildningar och föreläsningar bygger därför på ett upplevelsebaserat lärande, där konkreta övningar och upplevelser sammanfogas med teori och fakta. Metoden bygger på korta presentationer, små gruppövningar, filmer, diskussioner, fallstudier och rollspel.


           

Vi erbjuder basutbildningar av olika slag

- anpassade utefter behov och rutiner

Att vara en del i en process är av avgörande betydelse för integrering av ett nytt kunskapsområde. Därför, för att nå bästa effekt, fokuserar basutbildningen inte enbart på fakta utan också på normbildning och kunskap om implementering dvs. hur man omsätter teori till praktik.

I det första steget är det en genomgång av våld mot kvinnor generellt, med nationell och lokal statistik samt en teoretisk plattform såsom att definiera våld och gå igenom våldets normaliseringsprocess. Här ingår värderingsövningar och exempel etc. utifrån målgrupp, se nedan.

Vi erbjuder både basutbildningar, generella såväl som inriktade mot funktionshider- resp. äldreomsorg.

 

Basutbildningar - steg 1

Basutbildning - steg 2

I det andra steget ligger fokus på den lokala arbetsplatsen och personalens möjligheter och skyldigheter. Här blandas värderings-övningar och fallbeskrivningar för att kunna fråga och agera.


Basutbildning - steg 3

I det tredje steg  sätt fokus på ett hållbart arbete, dvs. konultarbete kring hur att gå vidare med komptensutveckling, nötverk, ta fram rutiner osv. Se Hållbart arbete.


Steg 1: Basutbildning

Fungerar både i liten och stor grupp, upptill 100 personer.


Steg 2: Fördjupningsutbildning

Rekommenderar grupper på upp till

ca 30 personer, men har genomfört med större grupper.


Totalt innebär det två halvdagar som bör genomföras med ett par veckors mellanrum Fför att gå steg 2, bör deltagaren ha varit med på steg 1.

Kompetensen om den dubbla utsattheten måste bli högre både bland personer som arbetar med våldsfrågor inom socialtjänsten och på de skyddade boendena (Socialstyrelsen 2013).

Basutbildning - steg 1 med fokus våld mot äldre kvinnor och män


Utbildningen följer samma upplägg som den generella basutbildningen. Dock fokuserar denna utbildning tydligt på det som särskiljer våldutsatta äldre kvinnor och män - vad gäller förövare, våldets uttryck och former samt dess konsekvenser.


Målgrupp:

Chefer, biståndshandläggare samt baspersonal inom äldreomsorgen såsom äldreboende, särskilda boenden av olika slag, dagverksamhet samt hemtjänst.


Basutbildning - steg 1 med fokus våld mot personer med funktionsnedsättning


Utbildningen följer samma upplägg som den generella basutbildningen. Dock fokuserar denna utbildning tydligt på det som särskiljer våldutsatta med funktionsnedsättning - vad gäller förövare, våldets uttryck och former samt dess konsekvenser.


Målgrupp:

Chefer, biståndshandläggare samt baspersonal inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning såsom personlig assistans, ledsagare, särskilda boenden av olika slag samt daglig verksamhet samt hemtjänst.

För offert och upplägg, kontakta oss.