Våga agera

VÅGA SE

VÅGA FRÅGA

HÅLLBART ARBETE

När du upptäckt och frågat då har du möjlighet att agera...


"Fråga vad

den utsatta vill

ha hjälp med"

Ställa frågan – och ta emot svaret

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga är grundläggande förutsättningar för

att kunna identifiera och hjälpa en person i svåra situationer. Det handlar

om att lyssna och kunna ta emot den våldsutsattas berättelse.

Förutsättningar

När frågor om våld ska ställas om våldsutsatthet är det betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågan ställs.


Några viktiga förutsättningar för att en verksamhet ska kunna ställa frågor om våld är att:

verksamheten har en rutin för frågeproceduren

personalen har utbildning i hur man frågar om våld

personalen ställer frågan i en trygg  miljö

att det finns en checklista på vart individen kan hänvisas till, såväl internt som externt

Våldsutsatta kvinnor anser att det är viktigt att personalen är engagerad, har kunskap och inte fördömer utan inbjuder till samtal om våld.


Kvinnorna såg frågor om våld som en möjlighet att få information och stöd.

De ansåg vidare att det var viktigt att de fick ett skäl till varför de blev tillfrågade om våldsutsatthet, för att minska de våldsutsattas misstänksamhet och för

att undvika stigmatisering.


Källa: Vilja se, Vilja veta och Våga agera (2016)

Underlätta för den våldsutsatta att berätta


Tänk på att:


Ha ett enskilt rum och en trygg miljö, lämna inte den våldsutsatta ensam

Be den våldsutsatta berätta vad som hänt

Använd tolk vid behov

Ge tid att lyssna, visa empati och ge bekräftelse av den våldsutsattas berättelse

Fråga vad du kan hjälpa till med inom ramen för ditt uppdrag


Det är angeläget att bekräfta allvaret i den våldsutsattas berättelse samt att det görs en riskbedömning. Det våldsutsatta bör också få information om rättigheter och lagar samt information om vilken hjälp det finns att få.


Personalen bör vara medveten om att det kan vara svårt för en våldsutsatt

person att berätta allt på en gång och därför erbjuda flera samtal. Det kan ta

tid för denne att våga lita på omgivningen.


Bra om den som håller i samtalen har kunskap om MI - motiverande samtal (Liria Ortiz) och samtala om motstånd (Alan Wade).


Att använda tolk

En myndighet bör anlita tolk när man har att göra med någon som exempelvis

inte behärskar svenska. Det framgår av 8 § förvaltningslagen [1986:223], FL.

I vissa fall kan telefontolk vara ett bra alternativ. Anonymiteten ökar och

tolkens kön, etniska bakgrund, religion, politiska tillhörighet och andra faktorer

blir mindre viktiga.